Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Marupe Music and Art School

Vispārīgs Mārupes Mūzikas un mākslas skolas raksturojumsMārupes Mūzikas un mākslas skola (turpmāk –skola) dibināta 2000.gadā ar Mārupes pagasta padomes 16.02.2000. lēmumu Nr.2, savu darbību uzsāka 2000.gada 1.septembrī. 2002.gadā, reģistrācijasapliecības Nr.4374902151.

Skola ir pašvaldības dibināta un valsts akreditēta izglītības iestāde, vienīgā kultūrizglītības iestāde Mārupes novadā.

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Mārupes novada Domes apstiprinātais SKOLAS NOLIKUMS (28.10.2015., protokols Nr.18; lēmums Nr.20).

Skolas juridiskā adrese Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166. Skolai ir 3 izglītības programmu īstenošanas vietas:
♪ Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166; bijušā kolhoza kantora administratīvā ēka, Mārupes pašvaldības īpašums. Te ir 17mācību telpas, koncertzāle ar skatuvi, mazā zāle, administratīvie kabineti, kopā bez palīgtelpām sastāda 685m²
♪ Mazcenu aleja 37, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166;ēka tiek īrēta, tajā ir17mācību telpas, kopā 512m² (sk. 2.pielikuma2.-3.tabulas, 33.,34.lpp.)
♪ Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167; mācību process tiek organizēts Mārupes pamatskolas ēkā.

Skolā mācās bērni 6 līdz 18 gadu vecumā, mācību process notiek no plkst.13:00 -20:00.

Skola īsteno:

♪ 18 licencētas 20V izglītības programmas mūzikā un1 mākslā (sk. 1.pielikuma1.tabula, 32.lpp.);
♪ interešu izglītības programmas(mūzikas instrumentu spēle, māksla),
♪sagatavošanas programmas.

2018./2019.mācību gadā skolā mācās 455 audzēkņi (306 audzēkņi mūzikas programmās un 139 audzēkņi mākslas programmā), strādā 52 pedagogi un 11 tehniskie darbinieki.

63 % pedagogi ar Maģistra grādu nodrošina kvalitatīvu mācību procesa vadību. Pedagogu darba stāžs ir no 0 –53 gadiem, kas sekmē pieredzes nodošanu un pārņemšanu, mentordarbību. Pedagogi uztur savu kvalifikāciju, kā arī iegūst papildus kvalifikācijas (sk.4.pielikumu, 41.-42.lpp.).

Pēdējos gados Mārupes novadam ir straujākaisiedzīvotāju skaita pieaugumsLatvijā, līdz ar to arī bērnuskaita pieaugums visās novada skolās.

Lielākā skolas audzēkņu daļa ir Mārupes novada bērni. Pašlaik skolā mācās tuvu 10 % no visiem Mārupes novadā dzīvojošiem bērniem, kas ir vecumā no 7 –18 gadiem (sk.6.pielikuma 15.attēls, 44.lpp.).

Līdz 2018.gadam skolu beiguši 219 absolventi. Mācībaskultūrizglības jomā turpina 24 no pēdējo 5 gadu absolventiem(sk.3.pielikuma 9.attēlu un 7.tabulu, 40.lpp.).

Vairākiaudzēkņi, vēl nebeiguši skolu, ir iestājušies un mācības turpina augstākas pakāpes skolās (Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolā, gan Rīgas Doma Kora skolā). Daži absolventi turpina mākslas izglītību ārzemēs.

Daļa absolventu savā brīvajā laikā muzicē skolas pūtēju orķestrī, skolas kamerorķestrī, koros Universum un Sonante, Ķekavas jauniešu orķestrī, kā arī iesaistījušies amatieru kolektīvoscitur Latvijā.

Skolā ir sākuši strādāt pedagogi –bijušie skolas absolventi.

Skolas darbību nodrošina pašvaldības finansējums, valsts mērķdotācijas Finanšu līdzekļus skola izlieto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. To aprite un uzskaite tiek realizēta Mārupes novada Domes grāmatvedībā.

Vecākulīdzfinansējums ar Mārupes novada Domes apstiprinātiem ikmēneša skolas uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanas noteikumiem noteikts 10,00 eiro mēnesī profesionālās ievirzes programmās un 15,00 eiro interešu izglītības programmās. Ar katru gadu palielinās pašvaldības un novada finansiālais atbalsts, sedzot administratīvās un saimnieciskās izmaksas(sk. 5.pielikuma 11.tabulu, 43.lpp.). Skola sagatavo un iesniedz projektus, lai piesaistītu papildus finanšu līdzekļus.

Skolai ir savas tradīcijas, kas veicina piederības sajūtas. Audzēkņiem tiek radīti apstākļi sekmīgam mācību un audzināšanas darbam. Audzēkņi skolā jūtas droši un pasargāti. Telpu aprīkojums atbilst darba un ugunsdrošības prasībām. Skolā pietiek telpu skaits (ar īrētajām telpām) programmu īstenošanai. Mācību telpas aprīkotas atbilstoši darba vajadzībām. Regulāri tiek papildināta materiāli tehniskā bāze.
1.Mācību saturs - Iestādes īstenotās izglītības programmas
Mārupes Mūzikas un mākslas skola īsteno 19profesionālās ievirzes izglītības programmas–1 mākslā un18mūzikā, kuras izstrādātas atbilstoši Izglītības likuma un Profesionālās izglītības likuma prasībām (sk. 1.pielikuma 1.tabula, 32.lpp.).Uzsāktas īstenot profesionālās ievirzes izglītības programmas Alta spēle, Obojas spēle, Mežraga spēle, Trompetes spēle, Trombona spēle, Eifonija spēle, Tubas spēle.

Izglītības programmas obligāto saturu nosaka mācību priekšmetu kopējais apjoms visos mācību gados kopā, kas saskaņots ar skolas iekšējo mācību plānu. Mācību darbs skolā noris pēc mācību gada sākumā sastādītiem un grupu un individuālo nodarbību sarakstiem visam mācību gadam. Grupu stundu saraksti izlikti uz informācijas stenda un ir pieejami gan vecākiem, gan audzēkņiem, tie publicēti arī skolas mājas lapā.

Profesionālās ievirzes izglītības programmās katram mācību priekšmetam izstrādātas mācību programmas, kurās iekļautas teorētiskās un praktiskās nodarbības, gala pārbaudījumu prasības, kas atbilst apgūstamās programmas mērķiem, uzdevumiem un iegūstamās profesionālās ievirzes izglītības līmenim. Instrumenta spēles mācību programmas ir izstrādājuši paši skolas pedagogi, konsultējoties un daloties pieredzē ar kolēģiem Latvijas mūzikas skolās, tās apstiprinātas metodiskajās komisijās. Programmas regulāri tiek aktualizētas metodisko komisiju sēdēs pirms katra mācību gada sākuma, nepieciešamības gadījumā veicot izmaiņas vai papildinājumus. Katru mācību gadu pedagogi veic korekcijas tematiskajam plānojumam, saskaņojot arpasākumu plānu un konkursu tēmām.

Pedagogi zina un izprot profesionālās ievirzes izglītības programmās noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāti apgūstamo mācību saturu un ievēro vienotasaudzēkņu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Plānojot darbu, pedagogi ņem vērā katra audzēkņa vajadzības un spējas. Skolas vadība pārrauga izglītības programmu realizāciju un mācību priekšmetu programmu izstrādi, kā arī kalendāri tematiskāplānaizstrādi. Vadība nodrošina nepieciešamās informācijas un resursu pieejamību.

Taustiņinstrumentu spēle:

Klavierspēle
Akordeona spēle

Stīgu instrumentu spēle:

Vijoļspēle
Alta spēle
Čella spēle
Kontrabasa spēle
Kokles spēle
Ģitāras spēle

Pūšaminstrumetnu un sitaminstrumentu spēle:

Flautas spēle
Obojas spēle
Klarnetes spēle
Saksofona spēle
Mežraga spēle
Trompetes spēle
Trombona spēle
Eifonija spēle
Tubas spēle
Sitaminstrumentu spēle:
Marimbas spēle un ksilofona spēle

Vokālā mūzika:

Kora klase

Vizuāli plastiskā māksla

Mārupes Mūzikas un mākslas skola īsteno 20 V profesionālās ievirzes izglītības programmu.

Tā ir gan profesionālās muzikālās un vizuāli plastiskās mākslas izglītības sākums, gan iespēja profesionāli apgūt mūzikas un mākslas pamatus, tiem kuri nevēlas kļūt par profesionāliem māksliniekiem. Tomēr šī programma nerealizē interešu izglītību.

Programmas apguves rezultātā audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību un var turpināt mācības mūzikas un mākslas vidusskolās vai arodskolās.

Skolā audzēkņus uzņem bez priekšzināšanām, mācību ilgums atkarībā no specialitātes ir 6-8 gadi.

Interešu izglītības programmas mūzikā un mākslā

Mācību priekšmetu olimpiādes? Jā, zinām, esam dzirdējuši! Tās rīko valsts izglītības satura centrs, lai nacionālā un starptautiskā mērogā veicinātu mūsu vispārizglītojošo skolu jauno talantu spējas un attīstību. Sasniegumi valsts olimpiādēs ir katras skolas lepnums un būtiska skolas izglītības kvalitātes un konkurētspējas mēraukla.

Bet Mārupes novadā ir ne tikai vispārizglītojošās skolas, mums ir arī viena profesionālās ievirzes skola - Mārupes Mūzikas un mākslas skola. Vai valsts mēroga pārbaudījumi notiek arī profesionālās ievirzes izglītības jomā, vai skola tajos piedalās, vai skolai ir kādi sasniegumi? Tūlīt pastāstīsim!

Latvijas mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem valsts mēroga pārbaudījumus ik gadu organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Tie ir Valsts konkursi, kas pārrauga gan jauno talantu profesionālo prasmju attīstību, gan izglītības kvalitāti profesionālās ievirzes izglītības sistēmā. Šajā mācību gadā Valsts konkurss lika sarosīties Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēles izglītības programmu audzēkņiem un pedagogiem.

Valsts konkurss profesionālās ievirzes un profesionālās izglītības programmās tiek organizēts mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņiem sešās vecuma grupās. Jaunākajās četrās vecuma grupās konkurss tiek rīkots 3 kārtās: I skola – II reģions – III valsts, bet divās vecākajās grupās, kur audzēkņu vecums ir 17 un vairāk gadi, tas tiek organizēts bez II reģiona kārtas.

Konkursa I kārtā piedalās visi skolas attiecīgā mūzikas instrumenta spēles audzēkņi, uz II reģiona kārtu skolai jāizvirza ne vairāk kā divi un ne mazāk kā viens audzēknis no katra instrumenta spēles un vecuma grupas. Tad Valsts konkursa II kārta norisinās 8 Latvijas reģionos, kur vienā reģionā savstarpēji sacenšas aptuveni 10 – 15 skolas. Tālāk no katra reģiona 2 līdz 4 audzēkņi katrā instrumenta spēles un vecuma grupā tiek izvirzīti uz Valsts konkursa III fināla kārtu, kur savas profesionālās prasmes vienuviet audzēkņiem jāapliecina vēlreiz.

Un tagad par mums. Mārupes Mūzikas un mākslas skolā Valsts konkursa I kārta norisinājās decembrī, izvērtējām visu Flautas, Obojas, Klarnetes, Saksofona, Trompetes, Trombona, Eifonija, Tubas un Sitaminstrumentu spēles audzēkņu sniegumu. Dalībai turpmākajās konkursa kārtās pieteicām 17 audzēkņus, 15 no tiem dalībai II reģiona kārtā pirmajās četrās vecuma grupās un 2 audzēkņus dalībai III fināla kārtā piektajā vecuma grupā. Skolu pārstāvēt gatavojās 5 flautas, 5 saksofona, 1 trompetes, 2 trombona, 1 tubas un 3 sitaminstrumentu spēles audzēkņi un, protams, viņu pedagogi un koncertmeistari.Valsts konkursa II reģiona kārta notika 18.-22.janvārī PIKC NMV Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolā. Mūsu skolas audzēkņiem nācās konkurēt ar vēl deviņu mūzikas skolu audzēkņiem - no Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas, Pāvula Jurjāna Mūzikas skolas, Latgales priekšpilsētas Mūzikas un mākslas skolas, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, Babītes Mūzikas skolas, Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas, no Mūzikas skolām Namiņš un Patnis. Lai gan konkurence bija spēcīga, mūsu audzēkņi uzrādīja ļoti labus rezultātus:

  • 9 audzēkņi savā instrumenta spēles un vecuma grupā ieguva II vietas: Beatrise Helmane - flautas spēle, Endija Bembere - flautas spēle, Alfrēds Auziņš - flautas spēle, Roberts Ķesteris - saksofona spēle, Roberts Nikolajevs - saksofona spēle, Kristers Mucenieks – trompetes spēle, Otto Haralds Līde – trombona spēle, Gustavs Švēdenbergs - sitaminstrumentu spēle, Laura Valaine - sitaminstrumentu spēle.
· 2 audzēkņi ieguva III vietas: Annija Caune – flautas spēle un Kristians Grasbergs – flautas spēle.
  • pateicības par sniegumu Valsts konkursa II reģiona kārtā saņēma Patrīcija Maķejeva – saksofona spēle un Ivo Marko Spuriņš – sitaminstrumentu spēle.

Un tas vēl nav viss, jo kopā septiņi mūsu Mārupes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi bija izvirzīti tālākai dalībai Valsts konkursa III fināla kārtā. Ar prieku un lepnumu aptvērām, ka tik daudz Valsts konkursa fināla dalībnieku mūsu skolai ir pirmoreiz, ka nu savstarpēji nāksies mērosies prasmēm ar tiem audzēkņiem, kas uz konkursa finālu izvirzīti no astoņiem Latvijas reģioniem - Cēsīm, Daugavpils, Ventspils, Liepājas, Jelgavas, Rēzeknes un diviem Rīgas reģioniem.

Konkursa III fināla kārta no pirmās līdz ceturtajai vecuma grupai notika Augusta Dombrovska mūzikas skolā no 11.-14.februārim, savukārt Valsts konkursa fināls piektajai un sestajai vecuma grupai norisinājās jau 29.janvārī Jelgavas Mūzikas vidusskolā. Lūk, mums atkal ir ar ko lepoties!

Mēs sakām paldies skolas audzēknim Kārlim Bērziņam, pedagogam Pēterim Pētersonam, koncertmeistarei Signei Docītei par sagatavoto 5.grupas programmu Valsts konkursa finālam Tubas spēlē.

Mēs sveicam skolas audzēkņus - Valsts konkursa fināla laureātus:

Otto Haraldu Līdi ar iegūto 3.vietu Trombona spēles 3.grupas audzēkņu konkurencē, pedagogs Pēteris Pētersons, koncertmeistare Signe Docīte;

Beatrisi Helmani ar iegūto 2.vietu Flautas spēles 1.grupas audzēkņu konkurencē, pedagogs Ieva Grīnvalde, koncertmeistare Evija Auziņa;

Lauru Valaini ar iegūto 2.vietu Sitaminstrumentu spēles 1.grupas audzēkņu konkurencē, pedagogs Guntars Freibergs, koncertmeistars Māris Lasmanis;

Robertu Nikolajevu ar iegūto 2.vietu Saksofona spēles 2.grupas audzēkņu konkurencē, pedagogs Andris Gailītis, koncertmeistars Māris Lasmanis;

Kristeru Mucenieku ar iegūto 2.vietu Trompetes spēles 2.grupas audzēkņu konkurencē, pedagogs Adrians Kukuvass, koncertmeistars Māris Lasmanis;

Tomu Rožkalnu ar iegūto 1.vietu Trombona spēles 5.grupas audzēkņu konkurencē, pedagogs Pēteris Pētersons, koncertmeistare Signe Docīte.


Otto Haralds Līde, ped. Pēteris Pētersons

Koncertmeistars Māris Lasmanis, Laura Valaine, ped. Guntars Freibergs

Ped. Pēteris Pētersons, Toms Rožkalns, koncertmeistare Signe Docīte

Adrians Kukuvass, Kristers Mucenieks

Roberts Nikolajevs, žūrijas komisijas loceklis Oskars Petrauskis, ped. Andris Gailītis

Ped. Inga Grīnvalde, Beatrise Helmane, koncertmeistare Evija Auziņa

Valsts konkurss Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēles izglītības programmās noslēdzies ar patiešām lielu gandarījumu par paveikto. Rezultāti liecina, ka skolā aug ne tikai audzēkņu skaits, bet arī izglītības kvalitāte un mūsu skolas konkurētspēja. Paldies mūsu skolas pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles pedagogiem par ieguldījumu Valsts konkursa rezultātu kaldināšanā, audzēkņu muzikālo spēju un profesionālo prasmju attīstībā – Dacei Bičkovskai, Sanitai Šuriņai, Edītei Upmalei, Ingai Grīnvaldei, Adrianam Kukuvasam, Andrim Gailītim, Andrejam Ivanovam, Pēterim Pētersonam, Guntaram Freibergam, Pāvelam Ignatjevam, paldies koncertmeistariem Signei Docītei, Madarai Kalniņai, Evijai Auziņai, Andrejam Bubindusam un Mārim Lasmanim.

Inese Bušmane